Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Argentinos himnas

Argentinos nacionalinis himnas - Himno Nacional Argentino

Muzikos autorius: José Blas Parera
Žodžių autorius: Vicente López y Planes
Sukurtas: 1813 m.
Tapo himnu: 1813 m.
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Argentinos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Argentinos himnas

Argentinos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Mirtingieji! Išgirskit šventą verksmą:

„Laisvė! Laisvė! Laisvė!“
Išgirskit traukomų grandinių šaižų garsą.
Ir išvyskit kilniąją Lygybę karūnuotą

Jų garbingiausias sostas atvėrė
Jungtines Provincijas Pietų,
O pasaulio laisvieji atsakė:
„Mes sveikiname didžią Argentinos liaudį!“
„Mes sveikiname didžią Argentinos liaudį!“
O pasaulio laisvieji atsakė:
„Mes sveikiname didžią Argentinos liaudį!“
O pasaulio laisvieji atsakė:
„Mes sveikiname didžią Argentinos liaudį!“

Te lauro vainikai bus amžini
Tie kuriuos iškovojome,
Tie kuriuos iškovojome.
Gyvenkime šlove karūnuoti,
Arba prisiekime mirti šlovingai!
Arba prisiekime mirti šlovingai!
Arba prisiekime mirti šlovingai!

Oíd, mortales, el grito sagrado:

"¡Libertad, libertad, libertad!"
Oíd el ruido de rotas cadenas,
ved en trono a la noble igualdad.

Ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud
y los libres del mundo responden:
"Al gran pueblo argentino, ¡Salud!"
"Al gran pueblo argentino, ¡Salud!"
Y los libres del mundo responden:
"Al gran pueblo argentino, ¡Salud!"
Y los libres del mundo responden:
"Al gran pueblo argentino, ¡Salud!"

Sean eternos los laureles
que supimos conseguir,
que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos...
¡o juremos con gloria morir!,
¡o juremos con gloria morir!,
¡o juremos con gloria morir!

Meksikos himnas

Meksikos nacionalinis himnas - Himno Nacional Mexicano

Muzikos autorius: Chaimė Nuno Roka (Jaime Nunó Roca)
Žodžių autorius: Fransiskas Goncalesas Bokanegra (Francisco González Bocanegra)
Sukurtas: 1854 m.
Tapo himnu: 1943 m.
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Meksikos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Meksikos himnas

Meksikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Meksikiečiai, kai pasigirs šauksmai į karą,
Būkit pasiruošę kamanas bei kardą
Ir pats pasaulio branduolys lai dreba
Nuo garsaus riaumojimo patrankų.
Ir pats pasaulio branduolys lai dreba
Nuo garsaus riaumojimo patrankų.

O tėvyne! Būki vainikuota alyvų vainikų
Dieviško arkangelo taikos
Juk tavo amžinas likimas danguje
Užrašytas paties Dievo pirštu.
Bet jeigu užsienietis priešas drįs
Teršti tavo žemę savo žingsniais -
Žinok, brangi tėvyne, dangus
Davė tau karį kiekviename sūnuje.
Davė tau karį kiekviename sūnuje.

PRIEDAINIS

Karas, karas be paliaubų tam kas drįs
Bandyt suteršti herbą mūs gimtinės!
Karas, karas, šalies vėliavos permirks
Kraujo bangose.
Karas, karas! Slėniuose ir kalnuose
Dunda siaubingas patrankų griausmas
Ir kurtinantys aidai atliepia
Šauksmą – Sąjunga! Laisvė!
Šauksmą – Sąjunga! Laisvė!

PRIEDAINIS

Brangi tėvyne, prieš tavo vaikams sudedant ginklus
Ir nulenkiant galvas priešais svetimus valdovus
Te kraujas nuplaus tavo laukus,
O kraujyje liks jų pėdsakai.
O tavo šventovės, pilys ir bokštai
Tegrius žemyn su siaubingu trenksmu.
O griuvėsiai jų liks, kad sakytų:
Šioj tėvynėj buvo tūkstančiai didvyrių
Šioj tėvynėj buvo tūkstančiai didvyrių

PRIEDAINIS

Tėvyne, Tėvyne! Tavo sūnūs prisiekė
Įkvėpti paskutinįsyk ant tavų altorių,
Jei trimitas savo kariška melodija
Pakvies kovoti juos kilniai.
Už jus, alyvų žalios šakos!
Už šlovingą atminimą!
Už tave, vainike pergalės!
Už garbingą vietą kapo duobėje!
Už garbingą vietą kapo duobėje!

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón.
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón.

Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva
de la paz el arcángel divino
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.
Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo
piensa ¡oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio.
un soldado en cada hijo te dio.

PRIEDAINIS

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
de la patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! los patrios pendones
en las olas de sangre empapad.
¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle
los cañones horrísonos truenen,
y los ecos sonoros resuenen
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

PRIEDAINIS

Antes, patria, que inermes tus hijos
bajo el yugo su cuello dobleguen,
tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres
se derrumben con hórrido estruendo
y sus ruinas existan diciendo:
de mil héroes la patria aquí fue.
de mil héroes la patria aquí fue.

PRIEDAINIS

¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento
sí el clarín con su bélico acento
los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!
¡Un sepulcro para ellos de honor!

PRIEDAINIS

Pastabos:

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) himnas

Žvaigždėta vėliava - The Star-Spangled banner

Muzikos autorius: Džonas Stafordas Smitas (John Stafford Smith)
Žodžių autorius: Frensis Skotas Kėjus (Francis Scott Key)
Sukurtas: 1814
Tapo himnu: 1931
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite JAV himno (pirmojo ir paskutiniojo posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

JAV himnas

JAV himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O, sakyk, ar gali matyt ankstyvosios aušros šviesoje,
Tai, ką mes pagerbėm per paskutines vakarykštes sutemas?
Ko plačias juostas ir ryškias žvaigždes pavojingoje kovoje
Stebėjome taip galantiškai plevenančias virš kuorų?
Ir sviedinių raudonas spindesys, ore sprogstančios bombos,
Visą naktį mums įrodinėjo, kad mūs vėliava vis dar tenai.
Sakyk, ar žvaigždėta vėliava vis dar plazda
Virš drąsuolių namų ir laisvės žemės?

Ant kranto blausiai matoma pro gilumų miglas,
Kur priešų išdidi minia baimingoj tyloj ilsisi
Kas gi tai, ką vėjelis ant aukštojo šlaito,
Bepūsdamas tai paslepia, tai vėl parodo?
Štai pagauna ji švieselę pirmo ryto spindulio,
Pilnutinėj šlovėj štai žiba plėvesuodama:
Tai žvaigždėta vėliava! O teplazdės ilgai ji
Virš drąsuolių namų ir laisvės žemės.

Ir kurgi ta gauja, prisiekusi puikybėje,
Kad karo siaubimas ir mūšio sumišimas
Nė namų, nė šalies nepaliks mums!
Jų kraujas nuplovė šlykščių pėdsakų taršą.
Jokia priebėga negelbsti nei samdinio nei vergo
Nuo baimės bėgimo ir kapo tamsos:
Ir žvaigždėta vėliava triumfuodama plazda
Virš drąsuolių namų ir laisvės žemės.

O! Tegul bus taip per amžius, kai laisvieji stovės
Tarp numylėtų namų ir karo niokojimo!
Palaiminta pergale ir taika, tegul dangaus išgelbėta žemė
Garbina Jėgą kuri suvienijo mus ir išsaugojo kaip tautą.
Ir užkariauti mes turime, kai mūsų tikslai teisingi,
Ir tai tebus mūsų šūkis: „Dievu pasitikime“.
Ir žvaigždėta vėliava triumfuodama plazdės
Virš drąsuolių namų ir laisvės žemės.

Oh, say can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thru the night that our flag was still there.
Oh, say does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning's first beam,
In full glory reflected now shines in the stream:
'Tis the star-spangled banner! Oh long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle's confusion,
A home and a country should leave us no more!
Their blood has washed out of their foul footsteps' pollution.
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight and the gloom of the grave:
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

Oh! thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved home and the war's desolation!
Blest with victory and peace, may the heav'n rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation.
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: "In God is our trust."
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

Pastabos:

  • Himno tekstas parašytas Baltimorės mūšio prieš britus metu. Autorius F. S. Kėjus tuo metu buvo britų nelaisvėje. Naktį jis vis pažvelgdavo į gretimą amerikiečių Makhenrio Fortą ir žiūrėdavo, ar ant jo dar plazda JAV vėliava, o galbūt jį jau užėmė britai. Tačiau naktį vėliavą apšviesdavo tik “sviedinių raudonas spindesys” (1 posmas). Mūšiui rimstant Kėjus negalėjo matyti, kas triumfavo (kieno vėliava plazda). Vėliau saulė kilo ir vis aiškiau matėsi, kad virš forto tebeplazda ir liks plazdėti JAV vėliava.
  • Paprastai atliekami tik vienas arba du himno posmai, nors oficialūs visi.

Jamaikos himnas

Jamaika, žeme mylima - Jamaica, Land We Love

Muzikos autorius: Robert Charles Lightbourne
Žodžių autorius: Hugh Braham Sherlock
Sukurtas: 1962
Tapo himnu: 1962
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Jamaikos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Jamaikos himnas

Jamaikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Amžinasis Tėve, laimink mūsų žemę,
Sergėk mus Sava stipria ranka,
Ginki mūsų laisvę nuo jėgų piktųjų,
Būk mūsų Šviesa nesuskaičiuojamą daugybę valandų.
Mūsų vadams, Didis Gynėjau,
Suteiki tikrą išmintį iš viršaus.
Teisingumas ir tiesa tebus mūsų amžinai,
Jamaika, žeme mylima,
Jamaika, Jamaika,
Jamaika, žeme mylima.

Mokyk mus tikrosios pagarbos visiems,
Stumtelk atsakyti šauksmą pareigos,
Stiprink mus, silpnuosius, kad brangintume,
Duok mums viziją, kad nepražūtume,
Žinias siųsk mums, Dangiškasis Tėve,
Suteiki tikrą išmintį iš viršaus.
Teisingumas ir tiesa tebus mūsų amžinai,
Jamaika, žeme mylima,
Jamaika, Jamaika,
Jamaika, žeme mylima.

Eternal Father, bless our land
Guard us with Thy mighty hand
Keep us free from evil powers
Be our Light through countless hours
To our leaders, Great Defender
Grant true wisdom from above
Justice, truth, be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica
Jamaica, land we love

Teach us true respect for all
Stir response to duty's call
Strengthen us, the weak, to cherish
Give us vision, lest we perish
Knowledge send us, Heavenly Father
Grant true wisdom from above
Justice, truth be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica
Jamaica, land we love