Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Peru himnas

Peru nacionalinis himnas - Himno Nacional del Perú

Muzikos autorius: Chosė Bernardas Alzedas (José Bernardo Alzedo)
Žodžių autorius: Chosė de la Torė Ugartė (José de la Torre Ugarte)
Sukurtas: 1821 m.
Tapo himnu: 1821 m., 1901 m. pakeisti žodžiai, 1913 m. grąžinti žodžiai
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Peru himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Peru himnas

Peru himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Mes laisvi! Tebus taip amžinai!
Te verčiau baigs šviesti
Šviesti, šviesti saulė
Nei sulaužysim šventą priesaiką
Kuri išaukštino tėvynę amžinybėn.
Nei sulaužysim šventą priesaiką
Kuri išaukštino tėvynę amžinybėn.
Nei sulaužysim šventą priesaiką
Kuri išaukštino tėvynę amžinybėn.

Ilgus metus užguitas perujietis
Didelę grandinę vilko,
Pasmerktas vergijai žiauriai
Ilgus metus, ilgus metus,
Ilgus metus tyliai vaitojo jis.
Bet vos šventasis šauksmas
"Laisvė" pasigirdo nuo krantų
Vergo tinginystę jis nukratė,
Pažemintą, pažemintą,
Pažemintą pakėlė sprandą,
Pakėlė sprandą.

PRIEDAINIS

Dabar grubių grandinių gaudesys,
Tris siaubo šimtmečius girdėtas,
Nuo laisvųjų švento šauksmo -
Pribloškusio pasaulį - nutilo.
Visur ugningai San Martinas
"Laisvė", "Laisvė" - skelbė.
Ir Andai, drebindami papėdes,
Ją irgi paskelbė - vienu balsu.

PRIEDAINIS

Jai pakilus tautos atsibudo,
Toks požiūris lyg žaibas sklido:
Nuo Sąsmaukos ligi Ugnies žemės
Ir nuo Ugnies žemės ligi Ledų krašto.
Visi prisiekė sutraukyti tą jungtį
Kurios Gamta abiems pasauliams nedavė,
Ir perlaužti tą skeptrą kurį Ispanija
Išdidžiai padėjo ant abiejų jų.

PRIEDAINIS

Lima įgyvendino tą šventą žodį
Ir galingas pyktis jos
Išvertė bejėgį tironą
Prievartą plėtusį bergždžiai.
Nuo pastangų jos pančiai sutrupėjo
Ir vagos, kurias ji vėlei suarė
Sustiprino jos pyktį, keršto siekį,
Paveldėtą iš jos Inko ir Viešpaties.

PRIEDAINIS

Tautiečiai, teneregėsim jos verge daugiau
Tris amžius aimanavo ji pažeminta,
Tepažadėsim amžinai jai teisę
Sergėti savo spindesį.
Mūs ginklai, nūnai neužtaisyti,
Tegul ruošiasi patrankų šūviams -
Vieną dieną Pirėnų pakrantės
Jų didį siaubą pajus.

PRIEDAINIS

Tekelsim mes Ispanijai pavydą,
Nes turim viziją, noru ir troškimu grįstą,
Kad prie didžių tautų konkurso
Mūs šalis kaip lygi prisijungs.
Ir visų jų sąraše
Mes užimsim pirmąją eilutę
Virš ambicingojo Pirėnų tirono
Nusiaubusio visą Ameriką.

PRIEDAINIS

Savo viršūnėse Andai tekels
Dvispalvę vėliavą - štandartą
Teskelbs jie šimtmečiams tas pastangas
Kurias laisvė dovanojo amžiams.
Jų šešėly te ramiai gyvensime
Ir saulei gimstant viršum jų
Atnaujinsime didžąją priesaiką
Kurią Jokūbo Dievui davėme.

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
Somos libres, seámoslo siempre,
y antes niegue sus luces
sus luces, sus luces el sol
que faltemos al voto solemne
que la patria al eterno elevó.
que faltemos al voto solemne
que la patria al eterno elevó.
que faltemos al voto solemne
que la patria al eterno elevó.

Largo tiempo el peruano oprimido
la ominosa cadena arrastró;
condenado a una cruel servidumbre
largo tiempo, largo tiempo
largo tiempo en silencio gimió.
Más apenas el grito sagrado
¡Libertad! en sus costas se oyó,
la indolencia de esclavo sacude,
la humillada , la humillada
la humillada cerviz levantó
cerviz levantó.

PRIEDAINIS

Y al estruendo de broncas cadenas
que escuchamos tres siglos de horror,
de los libres al grito sagrado
que oyó atónito el mundo, cesó.
Por doquier San Martín inflamado,
libertad, libertad, pronunció,
y meciendo su base los andes
la anunciaron, también, a una voz.

PRIEDAINIS

Con su influjo los pueblos despiertan
y cual rayo corrió la opinión;
desde el istmo a las tierras del fuego
desde el fuego a la helada región.
Todos juran romper el enlace
que natura a ambos mundos negó,
y quebrar ese cetro que España,
reclinaba orgulloso en los dos.

PRIEDAINIS

Lima, cumple ese voto solemne,
y, severa, su enojo mostró,
al tirano impotente lanzando
que intentaba alargar su opresión.
A su esfuerzo saltaron los grillos
y los surcos que en sí reparó,
le atizaron el odio y venganza
que heredara de su Inca y Señor.

PRIEDAINIS

Compatriotas no más, verla esclava
si humillada tres siglos gimió,
para siempre jurémosla libre
manteniendo su propio esplendor.
Nuestros brazos, hasta hoy desarmados
estén siempre cebando el cañón,
que algún día las playas de Iberia,
sentirán de su estruendo el terror.

PRIEDAINIS

Excitemos los celos de España
pues presiente con mengua y furor
que en concurso de grandes naciones
nuestra patria entrará en parangón.
En la lista que de éstas se forme
llenaremos primero el reglón
que el tirano ambicioso Iberino,
que la América toda asoló.

PRIEDAINIS

En su cima los andes sostengan
la bandera o pendón bicolor
que a los siglos anuncie el esfuerzo
que ser libres, por siempre nos dio.
A su sombra vivamos tranquilos,
y al nacer por sus cumbres el sol,
renovemos el gran juramento
que rendimos al Dios de Jacob.

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Trys siaubo šimtmečiai, pančiai nuo kurių išvadavo šūkis "Laisvė" - tai Ispanijos kolonijinis valdymas 1533-1821 m. Išsivadavimo nuo Ispanijos karui ir skirtas šis himnas.
 • Chosė de San Martinas (1778 - 1850 m.) buvo vienas iš Pietų Amerikos išsivadavimo nuo Ispanijos vadų. Jis su savo armijomis ėjo iš pietų (Argentinos), o kolega Simonas Bolivaras ėjo iš šiaurės (Kolumbijos), abu susitiko Peru. Pats San Martinas 1821 m. paskelbė konkursą Peru himnui ir išrinko šį himną.
 • Sąsmauka yra siaura vieta Panamoje Pietų Amerikos šiaurėje, Ugnies žemė yra sala pačiuose Pietų Amerikos pietuose (dabar priklauso Argentinai ir Čilei). Tai - Pietų Amerikos geografinės ribos; jos minimos pabrėžiant, kad himnas yra apie visos Pietų Amerikos, o ne tik Peru išsivadavimą. Ledų kraštas - Antarktida, į kurią kai kurios Pietų Amerikos šalys reiškia pretenzijas.
 • Lima yra Peru sostinė. Per Pietų Amerikos nepriklausomybės karus ji buvo Ispanijos rėmėjų bastionas ir viena paskutinių vietų, kurią užėmė nepriklausomybės šalininkai.
 • Inkų imperija buvo indėnų valstybė, 1438 - 1533 m. valdžiusi dabartinės Peru ir aplinkines teritorijas; būtent ją sutriuškino ispanai. Inkas - tai ne tautybės pavadinimas, bet tos imperijos valdovo titulas (analogiškas europietiškam "karaliui" ar "imperatoriui").
 • Pirėnai yra Europos pusiasalis, kur yra Ispanija ir Portugalija. Šiame himne žodis "Pirėnai" vartojamas kaip Ispanijos sinonimas.
 • Sąvoka "Jokūbo Dievas" išreiškia krikščionišką tikėjimą, nes Jokūbas - Biblijoje aprašytas asmuo.
 • Didžiąją XIX a. dalį Ispanija nepripažino atskilusių kolonijų. Paskutinis Peru-Ispanijos karas (Činčos salų) vyko 1864-1866 m. Galiausiai 1879 m. Ispanija pripažino Peru. Daliai perujiečių ėmė atrodyti, kad antiispaniški himno žodžiai (5-6 posmai) jau atgyveno, 1901 m. konkurso metu išrinkti nauji žodžiai. Visgi dauguma perujiečių pasisakė prieš himno keitimą ir 1913 m. grąžinti originalūs žodžiai.
 • Iki 2009 m. paprastai būdavo atliekamas tik pirmasis himno posmas. Po 2009 m. - tik septintasis.
 • Pabaigus giedoti himną vienas žmogus šūkteli "Tegyvuoja Peru!" (Viva el Peru!), likę atliepia "Tegyvuoja!" (Viva!).

Ekvadoro himnas

Šlovė tau, Tėvyne - ¡Salve, Oh Patria!

Muzikos autorius: Antonijus Noimanas
Žodžių autorius: Chuanas Leonas Mera
Sukurtas: 1865 m.
Tapo himnu: 1948 m.
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Ekvadoro himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Ekvadoro himnas

Ekvadoro himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Valio, Tėvyne, tūkstantį kartų! Tėvyne,
Šlovė tau! Šlovė tau!
Tavo krūtinė, krūtinė verda
Džiaugsmu ir taika tavo krūtinė verda.
Ir tavo veidas, tavo veidas spindi
Už saulę ryškiau žiba.
Ir tavo veidas, tavo veidas spindi
Už saulę ryškiau žiba.

Niršta tavo vaikai nuo jungo
Įžūlių pirėniečių primesto,
Neteisinga ir žiauri nelaimė
Mirtinai slegia tave,
Bet šventas balsas į dangų pakilo
Kilnus balsas nelauktai prisiekė:
Atkeršys krauju jis monstrui
Ir jungo sutraukys virves.

PRIEDAINIS

Pirmieji sūnūs žemės,
Kurios aukštybes Pičinča puošia,
Paėmė tave kaip laisvą savo Ponią
Ir liejo savo kraują už tave
Dievas matė, priėmė šią tragediją
Ir iš kraujo sėklos derlius išbujojo
Kitų didvyrių - juos pasaulis problokštas regėjo
Tūkstančiais iškylančius visur aplink.

PRIEDAINIS

Tiems plienu šarvuotiems didvyriams
Niekas žemėje nebuvo nepažeidžiama
Ir nuo gilaus slėnio ligi aukštų kalnynų
Kovos riksmai girdėjosi
O po kovos tuoj pergalė atskrido
Ir laisvė po triumfo.
Ir pasigirdo - nuverstasis liūtas
Riaumojo iš tuštybės ir bejėgiškumo.

PRIEDAINIS

Pagaliau ispanai nusviedė šalin aršumą
Ir šiandien, Tėvyne, tavo laisvoji būtis,
Kilnus ir didingas paveldas
Didvyriais laimingais pavertęs mus
Iš rankų tėvų jis mums atėjo,
Te niekas neatims jo dabar,
Ir neskatins kerštingojo pykčio,
Kvailai ir tvirtai stoti prieš jį

PRIEDAINIS

Niekas, o tėvyne, tenebando. Šešėliai
Tavo šlovingų didvyrių stebi mus.
Ir jų įkvėpta drąsa ir didybė
Tavo pergales pranašaujantis ženklas yra.
Ateiki švine, geležie
Kad karo ir keršto mintis
Suteiktų didvyriškų jėgų
Kurios privertė piktus ispanus pasiduoti.

PRIEDAINIS

Ir jeigu naujas grandines suruoš
Mums barbariškoji likimo neteisybė
Didi Pičinča, tu apginsi nuo žūties
Galiausiai šalį ir jos vaikus.
Paslėpk savo gyliuose viską
kas egzistuoja tavyje. Tavo žemėje tironas
Temindys pelenus, tuščiai žvalgydamasis
Nors vieno ženklo gyvasties.

PRIEDAINIS:
¡Salve, Oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria,
gloria a ti! ¡Gloria a ti!
Ya tu pecho, tu pecho, rebosa
Gozo y paz y a tu pecho rebosa;
Y tu frente, tu frente radiosa
Más que el sol contemplamos lucir,
Y tu frente, tu frente radiosa
Más que el sol contemplamos lucir.

Indignados tus hijos del yugo
que te impuso la ibérica audacia,
de la injusta y horrenda desgracia
que pesaba fatal sobre ti,
santa voz a los cielos alzaron,
voz de noble y sin par juramento,
de vengarte del monstruo sangriento,
de romper ese yugo servil.

PRIEDAINIS

Los primeros los hijos del suelo
que, soberbio, el Pichincha decora
te aclamaron por siempre señora
y vertieron su sangre por ti.
Dios miró y aceptó el holocausto,
y esa sangre fue germen fecundo
de otros héroes que, atónito el mundo
vio en tu torno a millares surgir.

PRIEDAINIS

De esos héroes al brazo de hierro
nada tuvo invencible la tierra,
y del valle a la altísima sierra
se escuchaba el fragor de la lid;
tras la lid la victoria volaba,
libertad tras el triunfo venía,
y al león destrozado se oía
de impotencia y despecho rugir.

PRIEDAINIS

Cedió al fin la fiereza española,
y hoy, ¡oh Patria!, tu libre existencia
es la noble y magnífica herencia
que nos dio el heroísmo feliz:
de las manos paternas la hubimos,
nadie intente arrancárnosla ahora,
ni nuestra ira excitar vengadora
quiera, necio o audaz, contra sí.

PRIEDAINIS

Nadie, oh Patria, lo intente. Las sombras
de tus héroes gloriosos nos miran,
y el valor y el orgullo que inspiran
son augurios de triunfos por ti.
Venga el hierro y el plomo fulmíneo,
que a la idea de guerra y venganza
se despierta la heroica pujanza
que hizo al fiero español sucumbir.

PRIEDAINIS

Y si nuevas cadenas prepara
la injusticia de bárbara suerte,
¡gran Pichincha! prevén tú la muerte
de la Patria y sus hijos al fin;
hunde al punto en tus hondas entrañas
cuanto existe en tu tierra, el tirano
huelle sólo cenizas y en vano
busque rastro de ser junto a ti.

Pastabos:

 • Jungas - Ispanų kolonialinis laikotarpis (XVI - XIX a.), kuomet Ispanija ir Portugalija (Pirėnų pusiasalio valstybės) valdė beveik visą Pietų Ameriką.
 • Pirėniečiai - tai ispanai.
 • Monstras - Ispanija.
 • Pinčinča - Ugnikalnis prie Ekvadoro sostinės Kito (4784 m). 1822 m. ant Pičinčos šlaitų vyko lemiamas išsivadavimo nuo Ispanijos mūšis.
 • Himnas sukurtas, kaip Lotynų Amerikoje įprasta, valdžios usžakymu. Tai nėra pirmasis Ekvadoro himnas, bet senesnieji nebuvo populiarūs. Nors šis himnas naudotas nuo XIX a., oficialiai patvirtintas tik 1948 m.
 • Kaip įprasta Lotynų Amerikoje himnas itin ilgas, o paprastai atliekama tik jo dalis: priedainis, antrasis posmas, ir vėl priedainis.
Filed under: Pietų Amerika 1 Comment

Venesuelos himnas

Šlovė narsiai liaudžiai - Gloria al Bravo Pueblo

Muzikos autorius: Chuanas Chosė Landaeta (Juan José Landaeta)
Žodžių autorius: Visentė Salijas (Vicente Salias)
Sukurtas: 1810 m.
Tapo himnu: 1881 m.
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Venesuelos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Venesuelos himnas

Venesuelos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Šlovė narsiai liaudžiai
Nusimetusiai jungą,
Įstatymą gerbiančiai,
Dorybę ir garbę.
Šlovė narsiai liaudžiai
Nusimetusiai jungą,
Įstatymą gerbiančiai,
Dorybę ir garbę.

"Šalin grandines! Šalin grandines!" -
Sušuko Viešpats, sušuko Viešpats
Ir vargšas savo lūšnoje
Laisvės maldavo.
Prieš jo šventą vardą
Ten drebėjo
Niekšiškas savanaudiškumas,
Seniau triumfavęs.
Prieš jo šventą vardą, prieš jo šventą vardą
Ten drebėjo
Niekšiškas savanaudiškumas,
Seniau triumfavęs,
Niekšiškas savanaudiškumas,
Seniau triumfavęs.

PRIEDAINIS

Suklikim garsiai, suklikim garsiai:
"Mirtis priespaudai! Mirtis priespaudai!"
Tikinys piliečiai, jūs stiprybė
Glūdi jūsų vienybėje
Ir iš dangų
Aukščiausiasis Kūrėjas
Įkvėpė kilnią dvasią
Šiai tautai.
Ir iš dangų, ir iš dangų
Aukščiausiasis Kūrėjas
Įkvėpė kilnią dvasią
Šiai liaudžiai.
Įkvėpė kilnią dvasią
Šiai liaudžiai.

PRIEDAINIS

Suvienyta ryšiais, suvienyta ryšiais,
Sutvertais dangaus, sutvertais dangaus
Visa Amerika yra
Viena tauta.
Ir jei tironija
Savo balsą keltų
Sekit pavyzdžiu
Kurį davė Karakasas.
Ir jei tironija, ir jei tironija
Savo balsą kelią
Sekit pavyzdžiu
Kurį davė Karakasas.
Sekit pavyzdžiu
Kurį davė Karakasas.

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
Gloria al bravo pueblo
Que el yugo lanzó,
La Ley respetando
La virtud y honor.
Gloria al bravo pueblo
Que el yugo lanzó,
La Ley respetando
La virtud y honor.

¡Abajo Cadenas! ¡Abajo Cadenas!
Gritaba el Señor; Gritaba el Señor.
Y el pobre en su choza,
Libertad pidió.
A este santo nombre
Tembló de pavor,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó;
A este santo nombre, A este santo nombre
Tembló de pavor,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó.

PRIEDAINIS

Gritemos con brío, Gritemos con brío:
Muera la opresión! Muera la opresión!
Compatriotas fieles,
La fuerza es la unión.
Y desde el Empíreo,
El supremo Autor,
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.
Y desde el Empíreo, Y desde el Empíreo,
El supremo Autor,
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.

PRIEDAINIS

Unida con lazos Unida con lazos
Que el cielo formó, Que el cielo formó,
La América toda
Existe en Nación.
Y si el despotismo
Levanta la voz,
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.
Y si el despotismo Y si el despotismo
Levanta la voz,
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Karakasas yra Venesuelos sostinė.
 • Himne dainuojama apie didžiosios Amerikos žemyno dalies išsilaisvinimą nuo Europos kolonistų. 1770 m. žemyne nebuvo nė vienos nepriklausomos valstybės, o po vienos kartos, 70 metų (1840 m.) buvo telikusios vos penkios užsienio kolonijos. 1810 m., kuomet sukurti himno žodžiai, kovojantieji už nepiklausomybę tikėjosi suvienyti Ameriką, ar bent Ispaniškąją Ameriką, į vieną tautą, apie ką ir giedama himne. Tačiau kaip parodė istorija, Amerikai susivienyti nepavyko, ir nors daugybėje šalių vyrauja ispanų kalba, katalikybė, metisų rasė bei indėnų ir ispanų kultūrų mišinys, visos jos, tarp jų ir Venesuela, yra nepriklausomos viena nuo kitos, o jų žmonės suvokia save kaip kitas tautas. Pati Venesuela 1821 m. nuo ispanų atsiskyrė kartu su Kolumbija, Ekvadoru ir Panama (tada jos sudarė vieną valstybę), bet 1830 m. ir ši valstybė subyrėjo.
 • Himnas kartais pravardžiuojamas Venesuelos marseliete, pagal analogiją su Prancūzijos himnu.

Kolumbijos himnas

Kolumbijos Respublikos nacionalinis himnas - Himno Nacional de la República de Colombia

Muzikos autorius: Orestė Sindičis (Oreste Sindici)
Žodžių autorius: Rafaelis Nunjezas (Rafael Núñez)
Sukurtas: 1887 m.
Tapo himnu: 1920 m.
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kolumbijos himno (dažniausiai giedamų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kolumbijos himnas

Kolumbijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
O šlove nenublėstanti!
O džiaugsme nemirtingasis!
Skausmo vagose
Gėris štai sudygsta.
Gėris štai sudygsta.
O šlove nenublėstanti!
O džiaugsme nemirtingasis!
Skausmo vagose
Gėris štai sudygsta.

Nutrūko naktis baisioji,
Kilnioji laisvė
Lieja pašvaistes
Nepažeidžiamos šviesos.
Visa žmonija
Urzgia grandinėse,
Supranta žodžius
Mirusiojo ant Kryžiaus.

PRIEDAINIS

„Nepriklausomybė!” šaukia
Amerikos pasaulis:
Sumirkusi didvyrių kraujyje
Kolumbo žemė.
Ir vienas didis principas -
„Karalius – ne suverenas”
Aidi, ir kenčiantieji
Laimina savas kančias.

PRIEDAINIS

Orinoko vaga
Lavonais užsipildo
Iš kraujo ir ašarų upė
Ten, matosi, teka.
Barbuloje nežino,
Nei sielos, nei akys,
Ar garbę, ar siaubą
Pajusti ar kentėti teks.

PRIEDAINIS

Karibų krantuose
Išbadėję žmonės kaunasi -
Siaubus rinkdamiesi,
Ne apgaulingą sveikatą.
O, valio! Už Kartacheną
Ten altruizmas didis,
Ir mirties šlepsėjimą
Narsa paniekina.

PRIEDAINIS

Iš Bojakos laukuose,
Šlovės išmintyje
Už kiekvieną varpą didvyris
Nenukautas karūnuotas.
Kariai be šarvų
Užkariavo pergalę,
Jų vyriškas kvėpavimas
Tarnavo tarsi skydas.

PRIEDAINIS

Bolivaras kerta Andus
Kuriuos du vandenynai prausia,
Kardai lyg kibirkštys
Žiba Chunine.
Neprijaukinami kentaurai
Lygumosna nusileidža
Ir nuojauta sukužda:
Epopėja baigiasi.

PRIEDAINIS

Pergalės trimitas
Griaudi viršum Ajakučio –
Su kiekvienu triumfu auga
Jo galingas garsas.
Plačiame gūsyje jo pūtimo
Laisvė pirmąsyk apsivilkta,
Amerikos dangus
Uždanga pavirsta.

PRIEDAINIS

Mergelė savo plaukus
Raunasi agonijoj,
Savo meilės netekusi
Kabina juos ant kipariso.
Gaili ji savų vilčių,
Šaltu antkapiu užspaustų,
Bet didžiavimasis šlovingas
Šventina jos šviesią odą.

PRIEDAINIS

Štai taip tėvynė gimsta,
Termopilai krenta,
Ciklopiškas žvaigždynas,
Nušvietė josios naktį.
Virpanti gėlelė
Mirtinga vėjyje
Po laurų vainikais
Saugumą rado.

PRIEDAINIS

Bet nėra tai šlovė pilnutinė
Vien laimėti mūšyje,
Net jei kovojančią ranką
Ir uždega tiesa.
Nepriklausomybė vien
Triukšmų nenuramins;
Jei saulė kiekvieną nutvieks,
Teisingumas bus laisvė.

PRIEDAINIS

„Iš žmonių – teisės” –
Narinjas pamokslauja,
Sukilimo sielą šitaip
Pranašiškai perteikia.
Rikaurtė San Matėjuje
Dūmais plevena.
„Pareiga pirmiau gyvybės”
Liepsnomis jis užrašė.

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
El bien germina ya
El bien germina ya.
¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
El bien germina ya.

Cesó la horrible noche
La libertad sublime
Derrama las auroras
De su invencible luz.
La humanidad entera,
Que entre cadenas gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz

PRIEDAINIS

"Independencia" grita
El mundo americano:
Se baña en sangre de héroes
La tierra de Colón.
Pero este gran principio:
"El rey no es soberano"
Resuena, Y los que sufren
Bendicen su pasión.

PRIEDAINIS

Del Orinoco el cauce
Se colma de despojos,
De sangre y llanto un río
Se mira allí correr.
En Bárbula no saben
Las almas ni los ojos
Si admiración o espanto
Sentir o padecer.

PRIEDAINIS

A orillas del Caribe
Hambriento un pueblo lucha
Horrores prefiriendo
A pérfida salut.
Oh, sí! de Cartagena
La abnegación es mucha,
Y escombros de la muerte
desprecian su virtud.

PRIEDAINIS

De Boyacá en los campos
El genio de la gloria
Con cada espiga un héroe
invicto coronó.
Soldados sin coraza
Ganaron la victoria;
Su varonil aliento
De escudo les sirvió.

PRIEDAINIS

Bolívar cruza el Ande
Que riega dos océanos
Espadas cual centellas
Fulguran en Junín.
Centauros indomables
Descienden a los llanos
Y empieza a presentirse
De la epopeya el fin.

PRIEDAINIS

La trompa victoriosa
Que en Ayacucho truena
En cada triunfo crece
Su formidable son.
En su expansivo empuje
La libertad se estrena,
Del cielo Americano
Formando un pabellón.

PRIEDAINIS

La Virgen sus cabellos
Arranca en agonía
Y de su amor viuda
Los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza
Que cubre losa fría;
Pero glorioso orgullo
circunda su alba tez.

PRIEDAINIS

La Patria así se forma
Termópilas brotando;
Constelación de cíclopes
Su noche iluminó;
La flor estremecida
Mortal el viento hallando
Debajo los laureles
Seguridad buscó

PRIEDAINIS

Mas no es completa gloria
Vencer en la batalla,
Que al brazo que combate
Lo anima la verdad.
La independencia sola
El gran clamor no acalla:
Si el sol alumbra a todos
Justicia es libertad.

PRIEDAINIS

Del hombre los derechos
Nariño predicando,
El alma de la lucha
Profético enseñó.
Ricaurte en San Mateo
En átomos volando
"Deber antes que vida",
Con llamas escribió.

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Kolumbijos himno kūrimą organizavo komikas Chosė Domingo Toresas (José Domingo Torres). Žodžiams jis paėmė šalies prezidento Rafaelio Nunjezo eilėraštį, o muziką paprašė sukurti savo draugo italo – operos mokytojo Orestės Sindičio.
 • Kolumbijos himnas tarsi herojinis epas pasakoja apie Pietų Amerikos karą dėl nepriklausomybės nuo Ispanijos. Eilės tvarka minimi šio karo mūšiai, svarbiausi įvykiai ir didvyrių pavardės.
 • Pirmieji du himno posmai atmena laikus, kai Kolumbija tebebuvo Ispanijos kolonija Naujoji Granada, bet žmonės jau pradėjo siekti laisvės.
 • Posmai nuo trečiojo iki septintojo pasakoja apie patį karą, kurio rezultatas pradžioje labai neaiškus, tačiau šeštame posme jau galutinai išvaduojama Kolumbija, o septintame posme sukilėlių lyderis Simonas Bolivaras perėjęs Andus puola paskutinę ispanų tvirtovė Petų Amerikoje - Peru - ir pabaiga tampa aiški. Paskutiniai du posmai (dešimtasis ir vienuoliktasis) konstatuoja, kad nepriklausomybės iškovojimas nėra vienintelis Kolumbijos tikslas, o dar reikia ir įtvirtinti demokratiją.
 • Dažniausiai atliekamas tik vienas himno posmas, o prieš jį ir po jo pakartojamas priedainis.
 • Mirusysis ant kryžiaus yra Jėzus Kristus. Kaip ir visa Pietų Amerika, Kolumbija – labai krikščioniška.
 • Karibų jūra yra jūra į šiaurę nuo Kolumbijos.
 • Orinokas yra viena didžiausių Pietų Amerikos upių. Jis teka daugiausiai per Venesuelą, tačiau išteka Kolumbijoje. Be to, iki pat 1831 m. Venesuela buvo Kolumbijos dalis.
 • Barbulos mūšis įvyko 1813 m. rugsėjo 30 dieną. Iki tol besitraukusios Bolivaro sukilėlių pajėgos čia pasinaudojo ispanų klaida (į dvi dalis padalintomis pajėgomis) ir puolė bei nugalėjo.
 • Kartachena (oficialiai Indijų Kartachena, Cartagena de Indias) yra svarbus Kolumbijos miestas ir uostas. 1811 m. jis paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos.
 • Bojakos mūšis įvyko 1819 m. rugpjūčio 7 dieną. Jį tvirtai laimėję sukilėliai faktiškai užsitikrino Kolumbijos nepriklausomybę nuo Ispanijos.
 • Simonas Bolivaras (1783 m. liepos 24 d. - 1830 m. gruodžio 17 d.) buvo vienas pagrindinių kovos dėl Pietų Amerikos kolonijų nepriklausomybės nuo Ispanijos vadų. Jo vadovaujamos armijos išvadavo Kolumbiją (tada apėmusią ir Venesuelą, Panamą, Ekvadorą), Peru, Boliviją. 1819 - 1830 metais jis ėjo ir pirmojo Kolumbijos prezidento pareigas.
 • Andai yra kalnynas (viena didžiausių ir aukščiausių kalnų grandinių pasaulyje), einantis išilgai visos pietų Amerikos: per Kolumbiją, Peru, Čilę ir Argentiną.
 • Chunino mūšis įvyko 1824 m. rugpjūčio 6 dieną. Jame Simono Bolivaro sukilėliai, neseniai užėmę itin svarbų Limos miestą (dabar - Peru sostinė), vėl sutriuškino ispanų kariuomenę.
 • Ajakučio mūšis įvyko 1824 m. gruodžio 9 dieną. Jame sukilėliai galutinai laimėjo prieš paskutinę svarbią Ispanijos tvirtovę žemyne – Peru (ispanų pajėgos dar liko Čilojos saloje prie Čilės krantų ir pan., kur įveiktos 1926 m.). Tai buvo paskutinieji Bolivaro mūšiai, o po jų nepriklausomomis tapo Peru ir Bolivija, pavadinta Bolivaro garbei.
 • Termopilai yra kalnų perėja Graikijoje, kurioje kur kas silpnesnės spartiečių (graikų) pajėgos (esą vos 300 karių) atlaikė galingą persų puolimą.
 • Antonijus Narinjas (1765 - 1824 m.) buvo Kolumbijos ideologas, pasisakęs už Pietų Amerikos nepriklausomybę nuo Ispanijos.
 • Antonijus Rikaurtė (1786 - 1814 m.) kare dėl Pietų Amerikos nepriklausomybės buvo kapitonas Bolivaro kariuomenėje. 1814 m. kovo 25 dieną San Matėjo mūšyje jis susidegino, tokiu būdu susprogdindamas priešų tvirtovę.

Čilės himnas

Čilės nacionalinis himnas - Himno nacional de Chile

Muzikos autorius: Ramón Carnicer y Battle
Žodžių autorius: Eusebio Lillo Robles, Bernardo de Vera y Pintado
Sukurtas: 1827 m. (muzika), 1847 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1828 m. (muzika), 1847 m. (muzika su žodžiais, penktasis posmas), 1973 m. (oficialiu tapo ir trečiasis posmas), 1990 m. (vėl oficialus tik penktasis posmas)
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Čilės himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Čilės himnas

Čilės himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Čile, tavo dangus mėlynas tyrai,
Lengvas vėjelis pučia virš tavęs
Ir tavo laukas, gėlėm išsiuvinėtas,
Laiminga rojaus sodo kopija yra.
Karališkas snieguotas kalnas,
Kurį tau Viešpats kaip tvirtovę davė,
Kurį tau Viešpats kaip tvirtovę davė
Ir ramybės jūra tavo krantus skalaujanti
Ateitį klestėjimo tau žada.
Ir ramybės jūra tavo krantus skalaujanti
Ateitį klestėjimo tau žada

PRIEDAINIS:
Saldžioji tėvyne, priesaikas priimki,
Kuriomis prisiekė Čilė prie tavų altorių:
Būsi tu arba laisvųjų kapas
Arba priebėga nuo priespaudos tu būsi.
Būsi tu arba laisvųjų kapas
Arba priebėga nuo priespaudos tu būsi.
Būsi tu arba laisvųjų kapas
Arba priebėga nuo priespaudos tu būsi.
Arba priebėga nuo priespaudos tu būsi.

Puro, Chile, es tu cielo azulado,
Puras brisas te cruzan también,
Y tu campo de flores bordado
Es la copia feliz del Edén.
Majestuosa es la blanca montaña
Que te dio por baluarte el Señor,
Que te dio por baluarte el Señor,
Y ese mar que tranquilo te baña
Te promete futuro esplendor.
Y ese mar que tranquilo te baña
Te promete futuro esplendor.

PRIEDAINIS:
Dulce Patria, recibe los votos
Con que Chile en tus aras juró:
Que o la tumba serás de los libres
O el asilo contra la opresión
Que o la tumba serás de los libres
O el asilo contra la opresión
Que o la tumba serás de los libres
O el asilo contra la opresión
O el asilo contra la opresión

Pastabos:

 • Oficialus yra tik vienas (penktasis) posmas ir priedainis, bet garso įraše pateikti visi posmai.
 • Karališkas snieguotas kalnas atspindi tai, kad Čilė yra itin kalnuota šalis, per jos visą ilgį driekiasi Andų kalnynas.

Brazilijos himnas

Brazilijos nacionalinis himnas - Hino Nacional Brasileiro

Muzikos autorius: Francisco Manoel da Silva
Žodžių autorius: Joaquim Osório Duque Estrada
Sukurtas: 1822 m. (muzika), 1909 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1890 m. (tik muzika), 1922 m. (žodžiai)
Kalba: Portugalų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Brazilijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Brazilijos himnas

Brazilijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Ipirangos ramūs vingiai išgirdo
Didvyrių liaudies skardų šauksmą
Ir ryškiai tuomet laisvoji saulė spindo,
Nutvieskė dangų mūs tėvynei,

Kai pažadas šitos lygybės
Buvo apgintas mūsų stiprybe,
Tavoj krūtinėje, O Laisve,
Pasiryžę mes numirti!

Valio, valio tau mylima, sudievinta gimtine!

Brazilija, tu gyvas sapne; spindulys skaistus,
Toks pilnas meilės ir vilties paliečia šitą žemę,
Kaip tavo nuostabiam dangui džiaugsmingas ir vaiskus
Pietų Kryžius spindi savo ženklo tvaskią galią.

Gamtos milžine, esi nuostabi,
Stipri ir tvirta kolona,
Ir tavo ateitis atspindi šią didybę.

PRIEDAINIS:
Žemė, pagerbta tarp tūkstančio kitų esi, Brazilija,
Motina šioj žemėj gimusių sūnų esi,
Mylima tėvyne, Brazilija!

Į puikų lopšį amžiams paguldyta,
Jūros garsui ir šviesai iš dangaus gelmių,
Brazilija, tu prošvaistė, Amerikos fleronas,
Nutviekstas Naujojo Pasaulio saulės!

Tavo besišypsantys, mieli laukai pilni daugiau gėlių
Negu patraukliausios žemės kur kitur,
Mūsų miškuose daugiau gybvybės,
Mūsų gyvenime tavoj krūtinėj – daugiau meilės.

Valio, valio tau mylima, sudievinta gimtine!

Brazilija, kaip amžinąjį simbolį turėki
Tą žvaigždėtą vėliavą kurią rodai
Ir te žalias laurų vainikas šios gairelės skelbia
„Taika ateity ir šlovė praeity“.

Bet jei iškelsi stiprų vėzdą teisingumo vardan
Pamatysi – tavo sūnūs nuo kovos nebėga
Ir kas gerbia tave mirties tas nebijo.

PRIEDAINIS

Ouviram do Ipiranga às margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátrianesse instante,

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó, Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
és belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza,

PRIEDAINIS:
Terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil,
Ó Pátria amada! Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do novo mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos lindos campos tem mais flores,
"Nossos bosques tem mais vida"
"Nossa vida" no teu seio "mais amores"

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
"Paz no futuro e glória no passado."

Mas se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte,

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Ipiranga yra mažas upelis ir aplinkinis istorinis rajonas San Paulio valstijoje. Himne jis minimas todėl, kad, spėjama, čia Brazilijos imperatorius Petras pirmasis paskelbė nepriklausomybę.

Urugvajaus himnas

Rytiečiai, Tėvynė arba kapas arba Nacionalinis himnas - Orientales, la Patria o la tumba! arba Himno Nacional

Muzikos autorius: Francisco José Debali
Žodžių autorius: Francisco Esteban Acuña de Figueroa
Sukurtas: 1830 m.
Tapo himnu: 1830 m. kaip projektinis himnas, 1833 m. kaip oficialus himnas, 1845 m. galutinė versija
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Urugvajaus himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Urugvajaus himnas

Urugvajaus himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Rytiečiai, Tėvynė arba kapas!
Laisvė arba mirties šlovė!
Rytiečiai, Tėvynė arba kapas!
Laisvė arba mirties šlovė!
Tai priesaika mūsų sielų,
Kurią žinome kaip išpildyt narsiai!
Tai priesaika mūsų sielų,
Kurią žinome kaip išpildyt narsiai!
Žinome kaip išpildyt!
Tai priesaika mūsų sielų,
Kurią žinome kaip išpildyt narsiai!
Kurią žinome kaip išpildyt!
Žinome kaip išpildyt!
Žinome kaip išpildyt!
Žinome kaip išpildyt!

Laisvė, laisvė, rytiečiai!
Šis šauksmas išgelbėjo Tėvynę.
Uždegdamas jos narsiuosius vyrus
Entuziazmu atkakliuose mūšiuose.
Laisvė, laisvė, rytiečiai!
Šis šauksmas išgelbėjo Tėvynę.
Uždegdamas jos narsiuosius vyrus
Entuziazmu atkakliuose mūšiuose.
Mus apdovanojo šlove šios dovanos šventos,
Drebėkite tironai!
Drebėkite tironai!
Drebėkite tironai!
Kovoje mes šauksimės laisvės!
Ir mirdami vis vien šauksimės laisvės!
Kovoje mes šauksimės laisvės!
Ir mirdami vis vien šauksimės laisvės!
Ir mirdami vis vien šauksimės laisvės!
Šauksimės laisvės!
Šauksimės laisvės!

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
Orientales la Patria o la Tumba!
Libertad o con gloria morir!
Orientales la Patria o la Tumba!
Libertad o con gloria morir!
Es el voto que el alma pronuncia,
Y que heroicos sabremos cumplir!
Es el voto que el alma pronuncia,
Y que heroicos sabremos cumplir!
Que sabremos cumplir!
Es el voto que el alma pronuncia,
Y que heroicos sabremos cumplir!
Que sabremos cumplir!
Sabremos cumplir!
Sabremos cumplir!
Sabremos cumplir!

Libertad, libertad Orientales!
Este grito a la Patria salvó.
Que a sus bravos en fieras batallas
De entusiasmo sublime inflamó.
Libertad, libertad Orientales!
Este grito a la Patria salvó.
Que a sus bravos en fieras batallas
De entusiasmo sublime inflamó.
De este don sacrosanto la gloria
Merecimos: tiranos temblad!
Tiranos temblad!
Tiranos temblad!
Libertad en la lid clamaremos,
Y muriendo, también libertad!
Libertad en la lid clamaremos,
Y muriendo, también libertad!
Y muriendo, también libertad!
También libertad!
También libertad!

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Rytiečiai rašoma todėl, kad oficialus Urugvajaus pavadinimas yra Urugvajaus Rytų Respublika, ji yra Pietų Amerikos rytuose.
 • Privalomą himno dalį sudaro pragrojimas (muzika be žodžių), kuris net prieš sporto varžybas atliekamas prieš giedant. Paskui giedamas vienas posmas ir priedainis. Eilėraštį sudaro 11 posmų, bet tik pirmasis yra himne.

Argentinos himnas

Argentinos nacionalinis himnas - Himno Nacional Argentino

Muzikos autorius: José Blas Parera
Žodžių autorius: Vicente López y Planes
Sukurtas: 1813 m.
Tapo himnu: 1813 m.
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Argentinos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Argentinos himnas

Argentinos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Mirtingieji! Išgirskit šventą verksmą:

„Laisvė! Laisvė! Laisvė!“
Išgirskit traukomų grandinių šaižų garsą.
Ir išvyskit kilniąją Lygybę karūnuotą

Jų garbingiausias sostas atvėrė
Jungtines Provincijas Pietų,
O pasaulio laisvieji atsakė:
„Mes sveikiname didžią Argentinos liaudį!“
„Mes sveikiname didžią Argentinos liaudį!“
O pasaulio laisvieji atsakė:
„Mes sveikiname didžią Argentinos liaudį!“
O pasaulio laisvieji atsakė:
„Mes sveikiname didžią Argentinos liaudį!“

Te lauro vainikai bus amžini
Tie kuriuos iškovojome,
Tie kuriuos iškovojome.
Gyvenkime šlove karūnuoti,
Arba prisiekime mirti šlovingai!
Arba prisiekime mirti šlovingai!
Arba prisiekime mirti šlovingai!

Oíd, mortales, el grito sagrado:

"¡Libertad, libertad, libertad!"
Oíd el ruido de rotas cadenas,
ved en trono a la noble igualdad.

Ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud
y los libres del mundo responden:
"Al gran pueblo argentino, ¡Salud!"
"Al gran pueblo argentino, ¡Salud!"
Y los libres del mundo responden:
"Al gran pueblo argentino, ¡Salud!"
Y los libres del mundo responden:
"Al gran pueblo argentino, ¡Salud!"

Sean eternos los laureles
que supimos conseguir,
que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos...
¡o juremos con gloria morir!,
¡o juremos con gloria morir!,
¡o juremos con gloria morir!