Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Kongo Demokratinės Respublikos himnas

Pakilkim kongiečiai - Debout Congolaise

Muzikos autorius: Simonas-Pjeras Boka Di Mpasi Londis (Simon-Pierre Boka Di Mpasi Londi)
Žodžių autorius: Džozefas Lumumba (Joseph Lumumba)
Sukurtas: 1960 m.
Tapo himnu: 1960 m., 1971 m. panaikintas, 1997 m. sugrąžintas
Kalba: Prancūzų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kongo Demokratinės Respublikos himno (pilnas visų posmų įrašas, a capella - tik žodžiai):

Kongo himnas

Kongo Demokratinės Respublikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

CHORAS:
Pakilkim, kongiečiai,
Likimo suvienyti,
Suvienyti kovos už nepriklausomybę,
Iškeltas laikykim galvas, taip ilgai nulenktas,
Ir dabar visados ženkim tvirtai pirmyn į taiką.
O, atkaklūs žmonės, sunkiu darbu pastatysim
Taikią šalį nuostabesnę nei kada anksčiau.

SOLO:
Piliečiai, sugiedokim šventą solidarumo giesmę
Išdidžiai pagerbkime auksinį tavo suvereniteto herbą, Konge.

SOLO, O ŽODŽIUS SKLIAUSTUOSE - CHORAS:
Palaiminta dovana (Kongas) mūsų protėvių (Kongas),
O šalie (Konge) kurią mylime (Konge),
Apgyvendinsim tavo žemes ir aprūpinsim tave didybe.
(Birželio trisdešimtoji) O, švelni saule (birželio trisdešimtoji) birželio trisdešimtosios
(Šventoji diena) Būk liudininku (šventoji diena) nemirtingos laisvės priesaikos
Kurią perduodame amžiams savo vaikams.

CHORAS:
Debout Congolais,
Unis par le sort,
Unis dans l’effort pour l’indépendance,
Dressons nos fronts longtemps courbés
Et pour de bon prenons le plus bel élan, dans la paix,
O peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu’avant, dans la paix.

SOLO:
Citoyens, entonnez l’hymne sacré de votre solidarité,
Fièrement, saluez l’emblème d’or de votre souveraineté, Congo.

SOLO, O ŽODŽIUS SKLIAUSTUOSE - CHORAS:
Don béni, (Congo) des aïeux (Congo),
O pays (Congo) bien aimé (Congo),
Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur.
(Trente juin) O doux soleil (trente juin) du trente juin,
(Jour sacré) Sois le témoin (jour sacré) de l’immortel serment de liberté
Que nous léguons à notre postérité pour toujours.

Pastabos:

 • Vienintelis pasaulio himnas, kuriame oficialiai yra atskiros solo ir choro partijos. Paprastai tokie dalykai nenurodomi, kad visa "tikrą" himną galėtų atlikti bet koks skaičius žmonių.
 • 1971-1997 m. himnas buvo pakeistas į "Zairietę" (parašytą tų pačių autorių), nes tada ir Kongo DR pavadinimas buvo pakeistas į Zairą. Tai buvo dalis diktatoriaus Mobutu Sese-Seko vykdytos "afrikietinimo" politikos, kurios metu pakeisti ir seniau prancūziškais buvę miestų pavadinimai, europietiški vietinių gyventojų vardai. Nors miestams senieji pavadinimai negrąžinti, dalis tos politikos po Mobutu Sese-Seko valdymo pabaigos panaikinta: Zairas vėl vadinasi Kongu, sugrąžinti senieji valstybės simboliai, tad ir himnas.
 • Likimo suvienyti - turima omenyje, kad Kongas, kaip ir beveik visos Afrikos valstybės, yra daugiatautis, o tokios jo sienos yra todėl, kad taip nustatė kolonistai (šiuo atveju - belgai).
 • Birželio trisdešimtoji - Kongo nepriklausomybės diena (1960 m. nuo Belgijos).

Maroko himnas

Giesmė Šarifui - النشيد الشريف

Muzikos autorius: Leo Morganas
Žodžių autorius: Ali Skalis Huseinas
Sukurtas: 1956 m. (muzika), 1970 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1956 m. (muzika), 1970 m. (žodžiai)
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Maroko himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Maroko himnas

Maroko himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Laisvės fontane,
Šviesos šaltini,
Kur susitinka saugumas ir suverenitetas
Te saugumą ir suverenitetą visuomet apimsi tu!
Gyvenai tarp valstybių
Su tutulu kilniu
Išdainuotu kiekviena kalba -
Tavo čempionas atsikėlė
Ir atsiliepė į tavo šauksmą.
Nes tavo siela
Ir tavo kūnas
Pergalę užkariavo.
Mano burnoje ir kraujyje
Tavo vėjeliai uždegė šviesą ir liepsną.
Aukštyn! Manieji broliai,
Siekite aukščiausio.
Šaukiame pasauliui,
Kad mes čia pasiruošę.
Ir pagerbiam lyg herbą
Dievą, Tėvynę ir Karalių.

منبت الأحرار
مشرق الأنوار
منتدى السؤدد وحماه
دمت منتداه وحماه
عشت في الأوطان
للعلى عنوان
ملء كل جنان
ذكرى كل لسان
بالروح
بالجسد
هب فتاك
لبي نداك
في فمي وفي دمي
هواك ثار نور ونار
اخوتي هيا
للعلى سعيا
نشهد الدنيا
أنا هنا نحيا
بشعار
الله الوطن الملك

Pastabos:

 • Šarifas yra arabiškas titulas reiškiantis genties vadą (jos turtų - daiktų, šulinių ir žemės - saugotoją). Jis panašus į Europos didiko titulą, tačiau viena jo esmių - šarifų giminės save kildina iš pranašo Mahometo. Šarifais save laiko (iš Mahometo kildina) ir Maroko karališkoji Alavitų dinastija.
 • Šis himnas vartotas dar iki Maroko nepriklausomybės nuo Prancūzijos, bet tada naudotas kitas tekstas.

Nigerijos himnas

Pakilkite, tautiečiai, Nigerijos šauksmui pakluskite - Arise Oh Compatriots, Nigeria's Call Obey

Muzikos autorius: Benediktas Elidė Odiasė (Benedict Elide Odiase) ir Nigerijos policijos orkestras
Žodžių autorius: John A. Ilechukwu, Eme Etim Akpan, B. A. Ogunnaike, Sotu Omoigui, P. O. Aderibigbe
Sukurtas: 1978 m.
Tapo himnu: 1978 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Nigerijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Nigerijos himnas

Nigerijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Pakilkite, tautiečiai,
Nigerijos šauksmui pakluskite,
Šauksmui tarnauti Tėvynei
Su meile, stiprybe, tikėjimu.
Darbas praeities didvyrių
Niekad nebus buvęs bergždžias,
Darbas tarnauti su širdimi ir galia
Vienai nacijai, apjungtai laisve, taika ir vienybe.

O kūrinijos Dieve,
Nurodyk mums kilnų tikslą;
Vesk mūsų vadus kryptim teisinga:
Padėk mūsų jaunimui suprasti tiesą,
Augti meilėje ir sąžinėje
Ir gyventi teisingai bei tiesiai,
Pakilt į beprotišką aukštį,
Pastatyti naciją kur taika ir teisingumas klestės.

Arise, O compatriots,
Nigeria's call obey
To serve our Fatherland
With love and strength and faith.
The labour of our heroes past
Shall never be in vain,
To serve with heart and might
One nation bound in freedom, peace and unity.

O God of creation,
Direct our noble cause;
Guide our Leaders right:
Help our Youth the truth to know,
In love and honesty to grow,
And living just and true,
Great lofty heights attain,
To build a nation where peace and justice shall reign.

Pastabos:

 • Nigerijos himnas sukurtas specialaus konkurso metu. Tačiau užuot išrinkus vieną eilėraštį himno tekstui buvo išrinkti penki. Jie apjungti į vieną kūrinį, o jam sukurta muzika. Iki tol Nigerijos himnas buvo “Šloviname tave, Nigerija” (Nigeria We Hail Thee).
 • Nigerija taip pat turi ir nacionalinę priesaiką, dažnai sakomą po himno. Priesaikos tekstas: Pasižadu Nigerijai, savo šaliai, būti ištikimas, lojalus ir sąžiningas, visomis savo išgalėmis ją ginti, sergėti jos vienybę, palaikyti jos garbę ir šlovę. Tepadeda man Dievas.

Etiopijos himnas

Pirmyn, brangi motina Etiopija - ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ

Muzikos autorius: Solomonas Lulu
Žodžių autorius: Derejė Melakus Mengeša
Sukurtas: ?
Tapo himnu: 1992 m.
Kalba: Amharų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Etiopijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Etiopijos himnas

Etiopijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Pagarba pilietybei stipri mūsų Etiopijoj,
Nacionalinė didybė štai nuo krašto ligi krašto spindi.
Vardan taikos, teisingumo ir tautų laisvės,
Lygybėje ir meilėje vieningi stovim.
Ant tvirto pagrindo mes - neniekiname žmoniškumo;
Esame tautos, gyvenančios darbu.
Nuostabi tradicijų scena, didingo paveldo valdovė,
Motina natūralių dorybių, motina kilnių žmonių.
Ginsime tave - tai mūsų pareiga.
Mūs Etiopija, gyvuoki! Ir leisk didžiuotis tavimi!

የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ
ታየ ህዝባዊነት ዳር እስከዳር በርቶ
ለሰላም ለፍትህ ለህዝቦች ነፃነት
በእኩልነት በፍቅር ቆመናል ባንድነት
መሰረተ ፅኑ ሰብዕናን ያልሻርን
ህዝቦች ነን ለስራ በስራ የኖርን
ድንቅ የባህል መድረክ ያኩሪ ቅርስ ባለቤት
የተፈጥሮ ፀጋ የጀግና ህዝብ እናት
እንጠብቅሻለን አለብን አደራ
ኢትዮጵያችን ኑሪ እኛም ባንቺ እንኩራ።

Filed under: Afrika, Etiopija No Comments

Libijos himnas

Libija, Libija, Libija - ليبيا ليبيا ليبيا

Muzikos autorius: Mahometas Abdel Vahabas
Žodžių autorius: Al Baširas Al Arebis
Sukurtas: 1951 m.
Tapo himnu: 1951 m., 1969 m. panaikintas, 2011 m. sugrąžintas
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Libijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Libijos himnas

Libijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Tėvyne, Tėvyne! Mana kova ir kantrybe
Išvaryki priešus ir negandas,
Ir išgyvenki!
Išgyvenki, išgyvenki viską, mes tavo išpirka,
Libija, Libija, Libija!

Mano šalie! Tu senelių palikimas,
Te Dievas mes šalin bet kokią ranką, kuri kenktų tau.
Išgyvenki! Mes per amžius tavo kariai,
Jei išgyvensi tu, mums nerūpi, kas pražus.
Tau iškilmingai prisiekiame,
Kad mes, o Libija, tavęs niekad neapvilsim.
Mums niekad kojų nesukaustys, išlaisvintiems ir savo šalį išvadavusiems –
Libiją, Libiją, Libiją.

PRIEDAINIS

Mūsų seneliai nešė kardus,
Kai kova juos šaukė
Nešė Koraną rankoje vienoj, kardus kitoj.
Kovojo jie kol paskleidė
Religiją, taiką ir klestėjimą skersai pasaulio.
Amžinybė jiems,
Jie sutvėrė mums tvirtybę,
Libijai, Libijai, Libijai.

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
يا بلادي بجهادي وجلادي
ادفعي كيد الأعادي
واسلمي
اسلمي طول المدي إننا نحن الفدا
ليبيا ليبيا ليبيا

يا بلادي أنت ميراث الجدود
لارعى الله يداً تمتد لك
فاسلمي، إنا -على الدهر- جنود
لا نبالي إن سلمت من هلك
وخذي منا وثيقات العهود
إننا يا ليبيا لن نخذلك
لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن
ليبيا ليبيا ليبيا

PRIEDAINIS

جرّد الأجداد عزماً مرهفاً
يوم ناداهم منادٍ للكفاح
ثم ساروا يحملون المصحفا
باليد الأولى، وبالأخرى سلاح
فإذا في الكون دين وصفا
وإذا العالم خير وصلاح
فالخلود للجدود إنهم قد شرفوا هذا الوطن
ليبيا ليبيا ليبيا

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Šis himnas 2011 m. sugrąžintas ir pakeitė tais metais nuversto Muamaro Kadafio 1969 m. įvestą himną “Dievas didis”.

Ruandos himnas

Ruanda nuostabi - Rwanda nziza

Muzikos autorius: Žanas-Boskas Hašakaimana (Jean-Bosco Hashakaimana)
Žodžių autorius: Faustinas Murigo (Faustin Murigo)
Tapo himnu: 2001 m.
Kalba: Ruandiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Ruandos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Ruandos himnas

Ruandos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Ruanda, nuostabi, brangi šalie,
Išpuošta kalnais, vulkanais, ežerais,
Tėvyne, tebūsim sklidini mes džiaugsmo.
Visi tavo vaikai ruandiečiai,
Dainuokim tavo žibesį ir skelbkime tiesas,
Tu, mūsų motiniškoji krūtine,
Būsi gerbiama per amžius, klestinti ir liaupsėm užklota.

Neįkainojamas paveldas, Dievo saugomas tavy,
Pripildė mus brangiausiųjų gėrių.
Vieninga kultūra mus iš kitų išskiria,
Viena kalba mus vienija,
Tam, kad mūsų protas, sąmonė ir jėgos
Pripildytų tave turtų įvairių
Nepaliaujamai vis atsinaujinančiam progresui.

Mūsų narsūs protėviai
Aukojo savo kūnus ir sielas
Kad paverstų tave didžia šalim.
Tu įveikei imperialistinį kolonijinį jungą,
Nuniokojusį visą Afriką,
Ir džiaugiesi savo suverenia nepriklausomybe,
Kurią gavai ir kurią nuolat ginsime.

Išlaikyki šią povyzą, mylima Ruanda,
Stovėdami pasišvenčiame tau,
Kad taika klestėtų visoje šaly,
Kad nuo visų kliūčių taptumei laisva,
Kad tavo pasišventimas pažangą atvestų,
Kad draugiškai sutartum su visom tautom
Ir pagaliau tavo didybė pagarbos būtų verta.

Rwanda nziza gihugu cyacu
Wuje imisozi, ibiyaga n'ibirunga
Ngobyi iduhetse gahorane ishya.
Rekatukurate tukuvuge ibigwi
Wowe utubumbiye hamwe twese
Abanyarwanda uko watubyaye
Berwa, sugira, singizwa iteka.

Horana Imana murage mwiza
Ibyo tugukesha ntibishyikirwa:
Umuco dusangiye uraturanga
Ururimi rwacu rukaduhuza
Ubwenge, umutima, amaboko yacu
Nibigukungahaze bikwiye
Nuko utere imbere ubutitsa.

Abakurambere b'intwari
Bitanze batizigama
Baraguhanga uvamo ubukombe
Utsinda ubukoroni na mpatsebihugu
Byayogoje Afurika yose
None uraganje mu bwigenge
Tubikomeyeho uko turi twese.

Komeza imihigo rwanda dukunda
Duhagurukiye kukwitangira
Ngo amahoro asabe mu bagutuye
Wishyire wizane muri byose
Urangwe n'ishyaka, utere imbere
Uhamye umubano n'amahanga yose
Maze ijabo ryawe riguhe ijambo.

Pastabos:

 • 2001 m. Ruanda pakeitė himną ir kitus simbolius simboliškai atsiribodama nuo kruvinos praeities (ypač 1994 m. Ruandos genocido, kuomet išžudyta iki milijono žmonių, daugiausiai tutsių tautybės: žuvo beveik kas dešimtas ruandientis).
 • Imperialistinis kolonializmas - epocha, kai Afrika buvo kolonizuota Europos valstybių. Ruanda iki Pirmojo pasaulinio karo buvo Vokietijos, po jo – Belgijos kolonija. Tapo nepriklausoma 1962 m.

Pietų Sudano himnas

Pietų Sudanui valio! - South Sudan Oyee!

Muzikos autorius: Midas Samiuelis (Mido Samuel)
Žodžių autorius: 49 poetų kolektyvas
Sukurtas: 2011 m.
Tapo himnu: 2011 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Pietų Sudano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Pietų Sudano himnas

Pietų Sudano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O Dieve,
Garbinam ir šlovinam tave
Už tavo palaimą Pietų Sudanui,
Didžios gausos žemei,
Palaikyki mus vieningus taikoj ir harmonijoj.

O tėvyne,
Pakylame ir keliame vėliavą su kelrode žvaigže
Ir džiaugsmingai dainuojame laisvės dainas,
Nes teisingumas, laisvė ir klestėjimas
Per amžius jau gyvuos.

O didūs patriotai,
Atsistokime tylėdami ir pagarbiai,
Atiduodami pagarbą mūsų kankiniams, kurių kraujas
Sucementavo mūsų tautos pamatus;
Prisiekiame ginti savo tautą.

O Dieve, laiminki Pietų Sudaną.

Oh God
We praise and glorify you
For your grace on South Sudan,
Land of great abundance
Uphold us united in peace and harmony.

Oh motherland
We rise raising flag with the guiding star
And sing songs of freedom with joy,
For justice, liberty and prosperity
Shall forever more reign.

Oh great patriots
Let us stand up in silence and respect,
Saluting our martyrs whose blood
Cemented our national foundation,
We vow to protect our nation

Oh God bless South Sudan.

Pastabos:

 • Pietų Sudanas referendume už nepriklausomybę pasisakė 2011 m. sausį, o pati nepriklausomybė - 2011 m. liepą.
 • Himnas išrinktas specialiame konkurse dar prieš nepriklausomybės referendumą. Tačiau 2011 m. kovą tekstas pakoreguotas, sutrumpintas. Dingo tekstas apie „Pasaulio civilizacijos šaltinį“ biblinę Kušo žemę, buvusią maždaug šiose teritorijose, bei Edeną (dabar apgiedamas tik oficialus šalies pavadinimas „Pietų Sudanas“), nebeminima juodųjų rasė bei gamtiniai šalies objektai (Nilas, miškai, kalnai...).

Mauritanijos himnas

Mauritanijos nacionalinis himnas - نشيد وطني موريتاني

Muzikos autorius: Liaudis (aranžavo Tolija Nikiproveckis)
Žodžių autorius: Baba Uldas Šeichas
Sukurtas: XVIII a. (žodžiai)
Tapo himnu: 1960 m.
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Mauritanijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Mauritanijos himnas

Mauritanijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Būki padėjėjas Dievo, nedaryki to, kas uždrausta
Ir eiki su įstatymu kurį, kurį Jis nori, kad tu sektum,
Negalvoki, kad kas gali tau padėti ar pakenkti, išskyrus Jį,
Ir ženki išrinktojo keliu, ir mirki neišklydęs!
Nes kas buvo tinkama pirmam iš mūsų, tiks ir paskutiniam.
Ir paliki žmones kurie Dievui daro pikta.
Jie netaip suvokė Jį – kaip į save panašų – ir visokius pasiteisinimus kūrė.
Jie skelbė tvirtus teiginius ir rašalavo sąsiuvinius.
Jie lėmė karčią patirtį tiek klajokliams, tiek sėsliems žmonėms
Ir didžios nuodėmės jų naujovių lėmė menką palikimą.
Ir jei tave pakvies kas ginčyti jų teiginius,
Neginčyk jų, nebent viešai juos ginčyk.

كن للاله ناصرا وأنكر المناكرا
وكن مع الحق الذي يرضاك منك دائرا
ولا تعد نافعا سواه أو ضائرا
واسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرا
فما كفى والان أليسا يكفي لأخيرا
وكن لقوم احدثوا في أمره مهاجرا
قد موهوا بشبه واعتذروا معاذرا
وزعموا مزاعما وسودوا دفاترا
واحتنكوا أهل الفلا واحتنكوا الحواضرا
وأورثت أكابر بدعتها أصاغرا
وإن دعا مجادل في أمرهم إلى مرا
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا

Pastabos:

 • Himno žodžiuose jų autorius kalba apie daugybę sektų, kurios formavosi jam gyvam esant.

Egipto himnas

Tėvyne, tėvyne, tėvyne - بلادي بلادي بلادي

Muzikos autorius: Sajedas Darvišas
Žodžių autorius: Junis Al Kadis
Sukurtas: 1923 m.
Tapo himnu: 1979 m.
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Egipto himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Egipto himnas

Egipto himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Tėvyne, tėvyne, tėvyne,
Mano meilė ir širdis yra tau.
Tėvyne, tėvyne, tėvyne,
Mano meilė ir širdis yra tau.

Egipte! Motina visų žemių,
Mano vilties ir siekių.
Kaip gi galima suskaičiuoti
Nilo dovanas žmonijai?

PRIEDAINIS

Egipte! Brangiausiasis brangakmeni
Spindintis virš amžinybės galvos!
O tėvyne, per amžius būk laisva,
Saugi nuo visų priešų!

PRIEDAINIS

Egipte! Kilnūs tavo vaikai -
Lojalūs tavo žemės sargai.
Kare ir taikoj
Gyvybes duodame tavo labui.

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
بلادي بلادي بلادي
لكِ حبي و فؤادي
بلادي بلادي بلادي
لك حبي و فؤادي

مصر يا أم البلاد
انت غايتي والمراد
وعلى كل العباد
كم لنيلك من اياد

PRIEDAINIS

مصر انت أغلى درة
فوق جبين الدهر غرة
يا بلادي عيشي حرة
واسلمي رغم الأعادي

PRIEDAINIS

مصر اولادك كرام
أوفياء يرعوا الزمام
سوف تحظى بالمرام
باتحادهم و اتحادي

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Himno priedainio tekstas remiasi Turkijos vadovo Mustafos Kemalio Atatiurko kalba. Su Atatiurku himno autoriai palaikė ryšį.

Alžyro himnas

Mes prisiekiam - قَسَمًا

Muzikos autorius: Mohamedas Fozis
Žodžių autorius: Mufdis Zakarijas
Sukurtas: 1955 m.
Tapo himnu: 1962 m.
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Alžyro himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Alžyro himnas

Alžyro himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Mes prisiekiam visa griaunančiu žaibu,
Pralietu plačiom upėm tekančiu krauju,
Ryškiomis vėliavomis kur plazda
Išdidžiai ant aukštų platumų.
Kad mes sukilom dėl mirties ar gyvybės
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

Mes - kariai sukilime dėl tiesos
Ir mes kovojom dėl laisvės savos,
Kai kalbėjom nieks mūsų neklausė,
Tad ėmėm kalbai ritmą iš parako triukšmo,
O melodiją – iš kulkosvaidžių garso.
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

O Prancūzija, barimo laikai baigėsi
Ir mes juos užbaigėme kaip knyga pasibaigia.
O Prancūzija, tai diena, kai reik skaitytis,
Tad ruoškis mūsų atsakymą išgirsti!
Mūsų revoliucijoje – pabaiga tuščioms kalboms
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

Iš mūsų didvyrių sukursim armiją didžią,
Iš mūsų lavonų pastatysime šlovę,
Mūsų sielos žengs nemirtinguman
Ir ant savo pečių išsikelsim štandartą
Tautos išsilaisvinimo frontui, kuriam mes prisiekėm
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

Tėvynės verksmas girdisi iš mūšių –
Įsiklausyk ir atsakyk kvietimą.
Tegu jis bus parašytas kankinių krauju
Ir bus perskaitytas ateities kartų.
O, šlove, mes juk padavėm tau ranką
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

قسما بالنازلات الماحقات
و الدماء الزاكيات الطاهرات
و البنود اللامعات الخافقات
في الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

نحن جند في سبيل الحق ثرنا
و إلى استقلالنا بالحرب قمنا
لم يكن يصغى لنا لما نطقنا
فاتخذنا رنة البارود وزنا
و عزفنا نغمة الرشاش لحنا
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

يا فرنسا قد مضى وقت العتاب
و طويناه كما يطوى الكتاب
يا فرنسا ان ذا يوم الحساب
فاستعدي و خذي منا الجواب
ان في ثورتنا فصل الخطاب
و عقدنا العزم ان تحيى الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

نحن من أبطالنا ندفع جندا
و على أشلائنا نصنع مجدا
و على أرواحنا نصعد خلدا
و على هاماتنا نرفع بندا
جبهة التحرير أعطيناك عهدا
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

صرخة الأوطان من ساح الفدا
فاسمعوها و استجيبوا للندا
و اكتبوها بدماء الشهدا
و اقرأوها لبني الجيل غدا
قد مددنا لك يا مجد يدا
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

Pastabos:

 • Iki 1962 m. Alžyras buvo Prancūzijos valda. Priešingai kolonijoms Prancūzija Alžyrą laikė savo nedaloma dalimi ir nesuteikė nepriklausomybės taikiai. Kilo kruvinas 8 metus trukęs Alžyro karas. Tuos laikus mena šis himnas, ypač jo trečiasis posmas. Žodžius jų autorius parašė sėdėdamas prancūzų kalėjime.